دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

با اعلام کمیته استیناف شکایت سپاهان از استقلال بار دیگر رد شد

با اعلام کمیته استیناف شکایت سپاهان از استقلال بار دیگر رد شد
کمیته استیناف آرای خود را در خصوص تیم‌های مختلف صادر کرد.
کد خبر : 872725

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در خصوص استیناف باشگاه تراکتور به طرفیت حسین علیزاده نسبت به رای کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت ۵/۵۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت مطالبات ناشی از قرارداد در تاریخ ۱۲ آبانماه ۱۳۹۹ و هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده صادر شد، با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در راس صادره، ایراد و اعتراض موثر که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید، به عمل نیامده و مستند به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه عینا تایید و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه مس کرمان به طرفیت حمید طاهری فرد نسبت به رای کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت ۲/۰۳۳/۱۶۰/۰۰۰ ریال بابت مطالبات تجدیدنظرخواه برابر قرارداد ۲۳ شهریور ۱۳۹۰ و هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده صادر شد، با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثر که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید، به عمل نیامده و مستند به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه عینا تایید و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه تراکتور به طرفیت رضا دهقانی نسبت به رای کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت ۱۵/۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت باقیمانده دستمزد بازیکن برابر قرارداد ۱۶ آبانماه ۱۴۰۱ و هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده صادر شد، با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در راس صادره، ایراد و اعتراض موثر که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید، به عمل نیامده و مستند به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه عینا تایید و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه سپاهان اصفهان به طرفیت باشگاه استقلال تهران نسبت به رای کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به بی حقی تجدید نظرخواه به خواسته مطالبه غرامت بابت ثبت قرارداد با بازیکن (محمد محبی) بر مبنای ماده ۲۱ RSTP صادر شد، با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در راس صادره، ایراد و اعتراض موثر که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید، به عمل نیامده و مستند به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه عینا تایید و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه سپاهان اصفهان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت ۵۱۰ میلیون ریال بابت تخلفات تماشاگران در بازی برابر استقلال تهران دائر بر پرتاب بطری به سمت تماشاگران حریف و پرتاب ترقه و فشفشه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در راس صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نمیاد، بعمل نیامده و مستندا به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه، صادر شده عینا تایید و اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه پرسپولیس به طرفیت آریا برزگر نسبت به رای کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار رد دعوی تجدید نظر خواه به خواسته مطالبه مبلغ ۲ میلیارد ریال و هزینه دادارسی بر مبنای توافق نامه در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ صادر شد، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید، به عمل نیامده و مستندا به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه صادر و عینا تایید و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

انتهای پیام/

ارسال نظر