دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

نظر شما
این تصویر مربوط به چیست؟
فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر