دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

آیه های راه نما

در چهارصدوپنجاه و یکمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 106 تا 110 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۶۶۲۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

در چهارصدوپنجاهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 101 تا 105 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۴۹۰۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

در چهارصدوچهل ونهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 96 تا 100 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۶۵۸۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

در چهارصدوچهل وهشتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 91 تا 95 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۶۵۶۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

در چهارصدوچهل و هفتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 86 تا 90 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۴۷۸۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

در چهارصدوچهل وششمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 81 تا 86 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۶۵۴۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۰

در چهارصدوچهل وپنجمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 76 تا 80 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۶۵۱۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

در چهارصدوچهل وچهارمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 71 تا 75 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۴۶۳۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

در چهارصدوچهل وسومین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 66 تا 70 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۴۹۴۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

در چهارصدوچهل ودومین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 61 تا 65 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۴۷۵۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

در چهارصدوچهل ویکمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 56 تا 60 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۶۴۳۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

در چهارصدوچهلمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 51 تا 55 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۶۴۱۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

در چهارصد وسی‌ ونهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 46 تا 50 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۶۳۹۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳

در چهارصد وسی‌ وهشتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های41 تا 45 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۴۶۳۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲

در چهارصد وسی‌ وهفتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 36 تا 40 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۶۳۵۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

در چهارصد وسی‌ وششمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 31 تا 35 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۴۸۹۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

در چهارصد وسی‌ وپنجمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 26 تا 30 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۴۸۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

در چهارصد وسی‌ وچهارمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 21 تا 25 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۶۲۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

در چهارصد وسی‌ و سومین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 16 تا 20 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۵۲۶۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶

در چهارصد وسی‌ و دومین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 11 تا 15 سوره مبارکه کهف را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
کد خبر: ۴۴۷۸۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر
عصر پیشرفت بیشتر
پرطرفدار