دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
19 تير 1403 - 13:32

شناخت خودکشی، پیچیده‌ترین و دشوارترین رفتار انسان است

شناخت خودکشی، پیچیده‌ترین و دشوارترین رفتار انسان است
مدیر گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گفت: افراد خودکشی‌گرا درسـت مانند من و شما هستند و شـناخت خودکشی، پیچیده‌ترین و دشوارترین رفتار انسان است.
کد خبر : 921475

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، کارگاه مداخله در بحران خودکشی و رفتار‌های خود آسیب‌رسان در محیط‌های دانشجویی به همت مرکز مشاوره دانشجویی امین معاونت فرهنگی دانشجویی و همکاری معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در استان همدان برگزار شد.

امیرحسین یاوری، مدیر گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در این کارگاه اظهار کرد: خودکشی جوانان دانشجو یکی از انواع آسیب‌هایی بوده که به دلیل پیامد‌های بسـیار مخـرب فـردی، روانـی و اجتماعی توجه زیادی را به خود معطوف کرده، نتایج حاصل از پویش‌های ملی در سال‌های اخیـر نشـان داده کـه حـدود دو و نیم درصد از دانشجویان اقـدام بـه خودکشـی داشته‌اند و حـدود ۱۹ درصد فکر یا نقشـه برای (۱۳ درصـد فکـر خودکشـی و ۶ درصـد نقشـه خودکشـی) خودکشـی داشته‌اند.

وی افزود: این معضـل زمانی بزرگ‌تر می‌شود که بدانیم خیلی از افـراد در معـرض ایـن خطر می‌توانستند بـا شناسـایی مناسـب توسـط دیگـران کمتر در معرض رفتار خود آسیب‌رسان خودکشـی قـرار بگیرند و بـا وجـود اهمیت این بحث به نظر می‌آید برخـورد بـا این موضوع اغلـب محـدود بـه پیشـگیری و درمان‌های مداخل‌های توسـط متخصصیـن بـوده اسـت.

مدیر گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بیان کرد: شـواهد موجـود حاکی از آن اسـت کـه آمـوزش همسـالان و خـود دانشـجویان راه‌کار اثربخشـی می‌تواند برای اقدام مناسـب و پیشـگیری از خودکشـی کامـل در این موارد باشـد. شـاید یکی از مؤثرترین گروه‌های یاری‌رسان در این زمینه گروه همسالان و به عبارتی همیاران دانشـگاه است. آموزش همیاران و حساس سازی این گروه می‌تواند تأثیری عمیق بر دانش، نگرش و رفتار همتایانشان داشته باشد.

یاوری اضافه کرد: مطالعات نشان داده‌ که اکثر قریب به‌اتفاق افـرادی که قصـد خودکشـی دارنـد معمولا فکـر و برنامه‌شان را به‌صورت مسـتقیم یا بـه اشاره بـا اطرافیـان در میـان می‌گذارند. اگـر دانشـجویان در فضاهـای خوابگاهـی و دانشکده‌ای نســبت بــه ایـن گفته‌ها حســاس باشــند تا حد زیادی می‌توانند از خودکشی‌های دانشـجویی پیشـگیری کننـد.

وی با اشاره به اینکه شـناخت خودکشـی، پیچیده‌ترین و دشوارترین رفتار انسـان اسـت گفت: بـا این حال، افراد خودکشی گرا درسـت مانند من و شما هستند. آنها مشکلاتی دارند؛ ما هم مشکلاتی داریـم. تفـاوت بیـن ما و آنان در ایـن اسـت کـه در آن لحظـه، احسـاس کرده، می‌توانیم مشـکالمتان را مدیریـت کنیـم در حالی که آنان احسـاس خرد شـدن می‌کنند.

مدیر گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان تشریح کرد: خودکشـی در ساده‌ترین سـطح بـه نظـر می‌رسد کـه راه‌حلی بـرای یک مشـکل باشــد؛ امــا بیشـتر مواقـع به نظر می‌رسد راه‌حلی برای خیلی از مشکلات غیرقابل حـل بوده؛ افـکار خودکشـی، زمان‌هایی روی می‌دهد کـه فـرد در یک بحـران شخصی گرفتار شـده و یـا تحـت استرس مـداوم باشـد یـا افسردگی، تـرس از شکسـت و یـا فقـدان غیرقابل‌پذیرش داشـته باشـد.

به گزارش آنا، در این دوره آموزشی علاوه بر روان‌شناسان مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان (واحد‌های همدان، ملایر، نهاوند و اسدآباد)، روان‌شناسانی از دانشگاه‌های بوعلی سینا همدان، علوم پزشکی همدان، صنعتی همدان، پیام نور استان، ملایر، سید جمال‌الدین اسدآبادی، گنج‌نامه و عمران و توسعه حضور داشتند.

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته