دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
15 مهر 1402 - 15:24
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران:

دولت قدردان فولادی‌ها باشد

دولت قدردان فولادی‌ها باشد
دبیـر انجمـن تولیدکننـدگان فولاد ایـران بـر افزایـش صـادرات محصولات تخت نسـبت به محصولات طویـل در کشـور تأکید کـرد، وی همچنیـن تولیـد بـرق در شرکت‌های فولادی را رسالتی فراحرفه‌ای دانست.
کد خبر : 874103

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا  بـه نقـل از چیلان، سید رسول خلیفه سلطانی، دبیـر انجمـن تولیدکنندگان فولاد ایـران دربـاره افزایـش ارزش‌افزوده در صنعـت فولاد گفـت: بسـیاری از کشـورهای تولیدکننـده فولاد 7 تـا 8 درصـد سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در زنجیـره را صرف تولید فولاد صنعتی می‌کنند،

ایـن رقـم در ایـران هنـوز بـه 4 درصـد نیـز نرسـیده اسـت. وی تصریـح کـرد: فولادسازان ایرانـی بایـد از تولیـد محصولات طویـل فاصلـه بگیرنـد و بـه محصولات تخـت روی بیاورنـد؛ به‌عبارت‌دیگر شـرایط بایـد طـوری باشـد کـه سرمایه‌گذاری‌ها عمـق کیفـی پیـدا کنـد تـا ارزش‌افزوده آنهـا افزایـش یابـد. همچنیـن سرمایه‌گذاری‌ها بایـد حجـم بیشـتری پیـدا کننـد و تجمیـع شـوند.

تولید برق در شرکت‌های فولادی رسالتی فرا حرفه‌ای است او همچنیـن تأمیـن انـرژی را یکـی از اصلی‌ترین چالش‌های کنونی صنعت فولاد دانست و گفت: شرکت‌های بزرگ فولادی کـه اقـدام بـه احـداث نیروگاه‌های خود تأمین کرده‌اند، علاوه بر انجـام رسـالت بنگاهـی خـود، اجرای یـک رسـالت ملـی را هم در پیـش گرفته‌اند و تلاش می‌کنند مشـکل کم‌باری و ناترازی انـرژی را جبـران کننـد.

وی افـزود: زنجیره فولاد مفتخر به این اسـت که علاوه بر تولید فولاد، تأمیـن آب و بـرق را هـم بـر عهـده دارد، بـه دلیـل همیـن مسئولیت‌پذیری صنعـت فولاد اسـت کـه دولـت بایـد امتیـاز ویژه‌ای برای آن قائل باشـد و بر سـر عهـد خود در تأمیـن انرژی موردنیـاز تولیـد صنایـع ازجملـه صنایـع فولادی بماند.

خلیفه سلطانی خاطرنشـان کـرد: دولـت بایـد قـدردان ایـن همراهـی شرکت‌های فولادی بـا سیاست‌های کلـی دولـت و نظام باشد و به تعهدات خود پایبند بماند. این در حالی است که افزایـش نـرخ بـرق، گاز و آب و تأمین ایـن اقلام زیرسـاختی در سال‌های اخیـر بـرای فولادسازان چالش‌برانگیز شده اسـت.

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته