دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

اسامی نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد

اسامی نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد
اسامی نهایی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته‌های شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
کد خبر : 873994

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد؛ پیرو اطلاعیه تاریخ هفتم شهریور به اطلاع شرکت‌کنندگان در مراحل بررسی مدارک و مستندات خوداظهاری و ارزیابی ِ تکمیلی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته‌های شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲ با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رساند نتایج آزمون مذکور از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی org.sanjesh.www قابل مشاهده است.

متقاضیان فوق ضمن مراجعه به درگاه مذکور، چنانچه در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون مزبور قرار گرفته‌اند، به منظور طی سایر مراحل استخدام (گواهی عدم سوءپیشینه، آزمایشات و معاینات پزشکی، تشکیل پرونده استخدامی و آمادگی جهت شرکت در دوره‌های مهارت‌آموزی) اقدام کنند.

داوطلبانی که در ردیف قبولین نهایی قرار نگرفته‌اند و نسبت به عدم قبولی خود در آموزش و پرورش معترض هستند، بعد از ۲۴ ساعت از اعلام نتایج از سوی سازمان سنجش آموزش کشور با مراجعه به سامانه ارزیابی تکمیلی به نشانی ir.ac.sru.jazb://https نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند.

داوطلب برای ورود به سامانه باید کدِ ملی را به عنوان نام کاربری و شماره پرونده در آزمون را به عنوان رمز عبور درج کند تا وارد حساب کاربری خود شده و امکان ثبت اعتراض را داشته باشد.

مدت زمان ثبت اعتراض در سامانه ۵ روز خواهد بود. بدیهی است بعد از اتمام مهلت تعیین شده اقدامی برای پذیرش درخواست صورت نخواهد گرفت. همچنین داوطلبان معترض از مراجعه و پیگیری حضوری به ادارات کل آموزش و پرورش استان، هسته‌های گزینش استان و یا ستاد وزارت آموزش و پرورش خودداری کنند.

رسیدگی به اعتراضات در آموزش و پرورش صرفاً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی رسیدگی به اعتراضات صورت می‌پذیرد. پاسخگویی به نتیجه اعتراض داوطلبان نیز حداکثر تا ۴۵ روز پس از اتمام مهلت ثبت اعتراض، از همین درگاه خواهد بود.

مراحـل ارزیـابی تکمیلـی فرآینـد قـانونی بـرای ارزیـابی صـلاحیت‌های تخصصـی و حرفـه‌ای در ویژگـی‌هـای شخصیتی، انگیزه، علاقه و میـزان شـناخت و انتظـارات داوطلبـان حرفـه معلمـی بـه منظـور انتخـاب و پـذیرش افـراد اصـلح اسـت کـه بر اسـاس معیارهـای تعیـین شـده در وقـت مقـرر، در چـارچوب شـرایط و ضـوابط اعـلام شـده در دفترچه آزمون و دسـتورالعمل ارزیابی تکمیلی اجـرا می‌شـود.

تقاضـای بررسـی و رسـیدگی مجدد بـه نتایج ارزیابی تکمیلی بعـد از اعلام قطعی نتـایج آزمون اسـتخدامی و صدور کارنامه نهایی بـرای هـر یک از داوطلبان صـرفاً از طریـق سـامانه رسـیدگی بـه اعتراضـات بـه نشـانی https://jazb.sru.ac.ir انجام می‌گیرد.

رسـیدگی مجـدد بـه اعتـراض ارزیـابی تکمیلـی، مسـتلزم ثبـت اعتـراض در مهلـت تعیـین شـده در سـامانه اسـت، شروع ثبت اعتراض ۲۴ ساعت بعد از اعلام نتایج به مدت ۵ روز خواهد بود. 

در بررسی اعتراضات، شـرایط و ضـوابط منـدرج در آگهـی آزمـون اسـتخدامی مـلاک عمـل خواهـد بـود، بنـابراین بـه منظـور صـیانت از حقـوق سـایر داوطلبـان آزمـون اسـتخدامی، اعتراضـات مربـوط بـه عـدم برخـورداری از شـرایط و ضوابط مزبور، قابل بررسی نیست.

داوطلبـانی کـه بنـا بـه دلایـل متفـاوت (حـداکثر سـن مجـاز بـرای آزمـون، تـاریخ اخـذ مـدرک دانشـگاهی، شـرط سنی، نداشتن کـارت پایـان خـدمت نظـام وظیفـه و ...) معترض هسـتند، با توجه بـه شـرایط و ضـوابط اعـلام شـده در دفترچه آزمون استخدامی، موضوع قابل رسیدگی نخواهد بود.

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته