جمعه  29  شهریور  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

جزئیات مراسم شب‌های قدر در حرم رضوی اعلام شد

پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 11:11
سرپرست معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی جزئیات ویژه‌برنامه‌های شب‌های قدر در بارگاه منور امام رضا (ع) را اعلام کرد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا از روابط عمومی حرم حضرت رضا (ع)، حجت‌الاسلام رضاعلی عزیزی، ویژه‌برنامه‌های شب‌های قدر در بارگاه منور امام رضا (ع) را اعلام کرد و گفت: آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﻪ دلیل ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ زاﺋﺮان در این ایام ویژه‌برنامه‌های متعددی را تدارک دیده که به‌صورت شبانه‌روزی و در قالب‌های مختلف در حرم رضوی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه باشکوه‌ترین محافل لیالی قدر در جوار بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا (ع) برگزار می‌شود، افزود: ﻃﺒﻖ برنامه‌ریزی انجام‌شده، ﻣﺮاﺳﻢ ﻟﯿﺎﻟﯽ ﻗﺪر از ﺳﺎﻋﺖ ۲۱ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ دﻋﺎی ﺟﻮﺷﻦ ﮐﺒﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ذاﮐﺮان و مداحان اهل‌بیت (ع) آﻏﺎز می‌شود و سعی خواهیم کرد ﻣﺮاﺳﻢ را ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ زاﺋﺮان ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻮر رﺿﻮی ﺑﻪ ﺳﻔﺮه‌های ﺳﺤﺮی ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.

سرپرست معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎمه‌های شب‌های ﻗﺪر ﭘﺮداﺧﺖ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: ﻣﺮاﺳﻢ وﻳﮋه ﺷﺐ ۱۹ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن شامگاه جمعه سوم اردیبهشت‌ماه از ﺳﺎﻋﺖ ۲۱ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ دﻋﺎی ﺟﻮﺷﻦ ﮐﺒﯿﺮ و مراسم مداحی ﺗﻮﺳﻂ ذاکران اهل‌بیت (ع) حجت‌الاسلام شجاع و مهدی سروری آﻏﺎز می‌شود و در این مراسم آیت‌الله سید احمد علم الهدی نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ می‌پردازد.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ویژه‌برنامه ﺷﺐ ۲۱ ماه رمضان آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه سخنرانی خواهد کرد، افزود: ﻣﺪاح اهل‌بیت (ع) امیر عارف در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﻋﺎی ﺟﻮﺷﻦ ﻛﺒﯿﺮ را ﻗﺮاﺋﺖ می¬کند و جعفر ملائکه نیز در این مراسم به قرائت زیارت امام حسین (ع) در شب قدر و مرثیه‌سرایی و سوگواری می‌پردازد.

عزیزی اﻓﺰود: در ﺷﺐ ۲۳ ماه رمضان سید مهدی میرداماد و علی ملائکه از ﻣﺪاحان اهل‌بیت (ع) ﺿﻤﻦ ﻗﺮاﺋﺖ دﻋﺎی ﺟﻮﺷﻦ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺛﯿﻪﺳﺮاﻳﻲ می‌پردازند و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آیت‌الله سید احمد خاتمی امام‌جمعه موقت تهران ﻣﺮاﺳﻢ اﺣﯿﺎ را ﺑﺮﮔﺰار می‌کند.

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﻗﺮآﻧﯽ جهان اﺳﻼم در حرم رضوی

سرپرست ﻣﻌﺎونت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﻗﺮآﻧﯽ جهان اﺳﻼم در ﺷﺐ ۲۳ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن در ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ (ع) ﺑﺮﭘﺎ ﺧواهد شد، ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد: ﺗﻼوت ﺳﻮره‌های دﺧﺎن، روم، ﻋﻨﮑﺒﻮت و ﻗﺪر در ﺷب‌های مبارک ﻗﺪر و به‌ویژه در ﺷﺐ ۲۳ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن مستحب است و قرائت این سوره‌ها یکی از برنامه‌هایی است که در این شب عزیز اجرا می‌شود.

وی افزود: محمدمهدی رجبی، محمدرضا شفیعی مؤمن و ابوالفضل چمنی از قاریان حرم مطهر رضوی در این مراسم دعوت‌شده ﺗﺎ در ﺟﻤﻊ ﻣﯿﻠﯿﻮنی زاﺋﺮان ﮐﻪ در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ رﺿﻮی و ﺧﯿﺎﺑﺎن‌های اﻃﺮاف ﮔﺮد ﺧﻮاهند آﻣﺪ، ﺑﻪ ﺗﻼوت این سوره‌ها ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

عزیزی افزود: مراسم لیالی قدر ویژه زائران عرب، اردو و آذری زبان نیز در رواق‌های مبارکه دارالمرحمه، دارالرحمه و غدیر برگزار خواهد شد.

ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﻣﺮاﺳﻢ ﺷب‌های ﻗﺪر

سرپرست ﻣﻌﺎونت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی از ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﻣﺮاﺳﻢ ﺷب‌های ﻗﺪر از شبکه‌های ﺳﯿﻤﺎی ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود: ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮاﺳﻢ شب‌های ﻗﺪر از سیمای ملی، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اینترنتی رﺿﻮی در شبکه رضوی‌ تی وی نیز به‌طور زﻧﺪه این مراسم را ﭘﺨﺶ ﺧواهند کرد.

وی اﻓﺰود: از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از هم‌وطنان اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻮر رﺿﻮی را در اﯾﻦ ﺷب‌ها ﻧﺪارﻧﺪ، معاونت ارتباطات و رسانه آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی در راﺳﺘﺎی وﻇﯿﻔﻪ اطلاع‌رسانی ﺧﻮد، ﺑا هماهنگی رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺣﺎل و هوای اﯾﻦ ﺷب‌های ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ می‌کند.

عزیزی ﮔﻔﺖ: کتاب منتخب ادعیه و اعمال شب‌های قدر به تعداد لازم تهیه‌شده است که در این شب‌های عزیز در دسترس زائران و مجاوران قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل است که ضمن بیان فضیلت شب‌های قدر و سوره‌های رم، عنکبوت و دخان، اعمال این ۳ شب نیز در آن بیان‌شده است.

سرپرست ﻣﻌﺎونت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی اظهار کرد: پوشش صوتی یکپارچه در اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی در این شب‌ها مستقر می‌شود و مجهزترین سیستم صوتی که در صحن جامع رضوی نصب‌شده است، در این شب‌ها مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی از پخش تصاویر برنامه شب قدر با نمایشگرهای پهن‌پیکر در صحن‌های حرم مطهر رضوی خبر داد و عنوان کرد: به‌منظور بهره‌مندی هرﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ زائران از ﻓﯿﻮﺿﺎت ﻣﻌﻨﻮی ﻟﯿﺎﻟﯽ ﻗﺪر ویژه‌برنامه‌های شب‌های ﻗﺪر ﺣﺮم مطهر رﺿﻮی در بیشتر ﺻﺤن‌ها ﺑﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن‌های پهن‌پیکر جدید ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮﺗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻗﺮار می‌گیرد.

انتهای پیام/4090/

http://ana.ir/i/383453
برگزاری مسابقه بزرگ «عالم آل محمد» در حرم رضوی

برگزاری مسابقه بزرگ «عالم آل محمد» در حرم رضوی

ویژه‌برنامه‌های تلویزیون به مناسبت شهادت صادق آل‌محمد(ع)

ویژه‌برنامه‌های تلویزیون به مناسبت شهادت صادق آل‌محمد(ع)

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی منصوب شد

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی منصوب شد

اختتامیه دومین دوره «در سایه‌سار نهج‌البلاغه» برگزار شد

اختتامیه دومین دوره «در سایه‌سار نهج‌البلاغه» برگزار شد

شب قدر، تجلی پرتو الهی در عالم

شب قدر، تجلی پرتو الهی در عالم

خداوند متعال در شب‌های قدر بیشترین پاداش را به بندگانش عطا می‌کند

خداوند متعال در شب‌های قدر بیشترین پاداش را به بندگانش عطا می‌کند

مراسم شب‌های قدر ویژه زائران خارجی در حرم رضوی برگزار می‌شود

مراسم شب‌های قدر ویژه زائران خارجی در حرم رضوی برگزار می‌شود

ویژه‌برنامه‌های لیالی قدر حرم کریمه اهل‌بیت مشخص شد

ویژه‌برنامه‌های لیالی قدر حرم کریمه اهل‌بیت مشخص شد

ساعت کاری ادارات دولتی در روزهای پس از شب‌های قدر کاهش یافت

ساعت کاری ادارات دولتی در روزهای پس از شب‌های قدر کاهش یافت

ادامه تولید «حکایت‌های کمال» در شهرک سینمایی غزالی

ادامه تولید «حکایت‌های کمال» در شهرک سینمایی غزالی

دوربین لنزیاب لیزری؛ با قابلیت آشکارسازی تجهیزات اپتیکی

دوربین لنزیاب لیزری؛ با قابلیت آشکارسازی تجهیزات اپتیکی

مراسم احیای شب‌های قدر در واحد کرمانشاه

مراسم احیای شب‌های قدر در واحد کرمانشاه

برپایی ایستگاه‌های سلامت واحد علی‌آباد کتول در سراسر گلستان

برپایی ایستگاه‌های سلامت واحد علی‌آباد کتول در سراسر گلستان

برج آزادی تا ۱۸ خرداد تعطیل است

برج آزادی تا ۱۸ خرداد تعطیل است