چهارشنبه  07  خرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
http://ana.ir/i/476500
آینده وضعیت کسب و کارها در دوران پسا کرونا/تیم دانشگاهی پای تدوین سیاست های پسا کرونایی بیایند

آینده وضعیت کسب و کارها در دوران پسا کرونا/تیم دانشگاهی پای تدوین سیاست های پسا کرونایی بیایند