شنبه  30  شهریور  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
http://ana.ir/i/403072
اولین نشست تخصصی بیانیه گام دوم انقلاب 25 تیر برگزار می‌شود

اولین نشست تخصصی بیانیه گام دوم انقلاب 25 تیر برگزار می‌شود