پنجشنبه  21  آذر  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
وحید خدادادی

قفل برفی بر خیابان های پایتخت

شنبه 25 آبان 1398 ساعت 12:36
http://ana.ir/i/445248
مدیریت شهری راهکاری برای حوادث ناشی از برف دیروز نداشت/ باید با مقصران برخورد شود

مدیریت شهری راهکاری برای حوادث ناشی از برف دیروز نداشت/ باید با مقصران برخورد شود

واحد علوم و تحقیقات فردا هم تعطیل شد

واحد علوم و تحقیقات فردا هم تعطیل شد