شنبه  02  آذر  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی:

کتاب جابه‌جایی بین‌المللی دانشجویان و تحصیل‌کردگان در سطح ایران و جهان منتشر شد

دوشنبه 21 خرداد 1397 ساعت 09:26
پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، از انتشار کتاب جابه‌جایی بین‌المللی دانشجویان و تحصیل‌کردگان در سطح ایران و جهان خبر داد.

به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به چاپ کتاب جابه‌جایی بین‌المللی دانشجویان و تحصیل‌کردگان در سطح ایران و جهان در اردیبهشت ماه سال جاری، بیان کرد: «ایـن کتاب نتیجـه مطالعـه آمـاری و بررسـی روندهـای جابه‌جایـی بین‌المللـی دانشـجویان و تحصیل کـردگان در سـطح جهـان و ایـران اسـت کـه توسـط برنامـه سیاسـت گـذاری مهاجـرت نخبـگان در پژوهشـکده سیاسـتگذاری علـم، فناوری و صنعت دانشـگاه صنعتی شریـف انجام منتشر شده است».
وی افزود: «بـا توجـه بـه فقـدان مطالعـات تخصصـی در ایـن زمینـه در کشـور، ایـن کتاب در تلاش است تا تصویری نسبتا روشـن و بـه روز از آخریـن تحـولات حـوزه جابه‌جایـی بین‌المللـی دانشــجویان و تحصیل کــردگان ارائــه کند».
به گفته مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان، در این کتاب برای ارائـه تصویـر کلـی از وضعیـت و رونـد جابه‌جایـی بین‌المللـی دانشـجویان، در بخش اول وضعیـت جهانـی تحـرک دانشـجویی به صـورت اجمالـی ترسـیم و سـپس در بخـش دوم وضعیـت و جایـگاه کشـور ایـران در ایـن زمینـه تبییـن شده است.
کرمی همچنین تصریح کرد: «در بخـش سـوم و پایانـی کتاب نیـز بـه اختصـار سیاسـت‌ها و برنامه‌هـای جـذب و نگهداشـت دانشـجویان بین‌المللـی در کشـورها مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت».
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: «در بخـش پیوسـت‌ها نیـز اطلاعـات مفیـد و کاربـردی در زمینـه تعریـف، شـاخص‌گذاری و اندازه‌گیـری آمـار جمعیتـی مهاجـران ارائـه شـده اسـت کـه به طـور خـاص وضعیت آمـاری تعـداد ایرانیـان در دو کشـور آمریـکا و کانـادا مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت».
علاقه‌مندان برای مطالعه کتاب می‌توانند به سایت اینترنتی http://isti.ir/uploads/mobilestudent_970312.pdf مراجعه کنند.

http://ana.ir/i/286082
40 سال علم، فناوری و نوآوری کشور کتاب شد

40 سال علم، فناوری و نوآوری کشور کتاب شد

انتشار کتاب تجربیات جهانی استارت‌آپ‌های حوزه گردشگری و صنایع خلاق

انتشار کتاب تجربیات جهانی استارت‌آپ‌های حوزه گردشگری و صنایع خلاق

راه طولانی برای حذف اسطوره‌های تاریخی مثل اقتصاد نفتی داریم

راه طولانی برای حذف اسطوره‌های تاریخی مثل اقتصاد نفتی داریم

بر بالین دلنشین این خاک

بر بالین دلنشین این خاک