يكشنبه  18  خرداد  1399
سه شنبه , 09 مهر 1398 ساعت 09:24

اسماعیل طحان

مرثیه برای روستا

انسان ها به هر مکانی که میروند حضور خود را در آن مکان با کنشی بر محیط تثبیت میکنند حال میتواند آن کنش یک لنگه کفش باشد یا ساخت یک منزل ، انسان در مکان هایی که نیست حضور بی حضور شده است در عین حال که نیست اما رد پایش احساس میشود در آن مکان .