شنبه  28  دی  1398
دوشنبه , 23 دی 1398 ساعت 14:10

عمید فراهی

نشست خبری سخنگوی دولت در پی حادثه سقوط هواپیمای اکراینی

نشست خبری سخنگوی دولت در پی حادثه سقوط هواپیمای اکراینی با حضور خبرنگاران برگزار شد.