پنجشنبه  01  اسفند  1398
سه شنبه , 12 آذر 1398 ساعت 13:55

علی حدادی اصل

اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ارزی گروه طرح و نقشه پناهی

اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ارزی گروه طرح و نقشه پناهی، صبح به ریاست قاضی صلواتی امروز برگزار شد.