جمعه  16  خرداد  1399
يكشنبه , 30 مهر 1396 ساعت 14:36

زینب مهدوی

دستفروشانی که زیر خط زندگی جا مانده اند

امروزه دستفروشی راهی برای رهایی از خط فقر در بین برخی از افراد به خصوص قشر بیکار و کم درآمد جامعه تبدیل شده است، به گونه ای که زنان، مردان و کودکان بسیاری برای کسب درآمد و امرار معاش تن به این شغل سخت داده‌اند و بساط زندگی‌شان را در کنار خیابان پهن کرده اند.