خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

رشته‌های بین رشته‌ای

اولویت نخست دانشگاه آزاد اسلامی حمایت از رشته‌های بین رشته‌ای است
چهارشنبه 20 تیر 1397 - 15:18

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی:

اولویت نخست دانشگاه آزاد اسلامی حمایت از رشته‌های بین رشته‌ای است

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اولویت نخست این دانشگاه را تعریف، تصویب و حمایت از رشته‌های بین رشته‌ای دانست.

سیاست دانشگاه آزاد در حوزه تحصیلات تکمیلی، توسعه رشته‌های بین رشته‌ای است
دوشنبه 14 اسفند 1396 - 17:07

دکتر فرهاد رهبر در جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اصفهان:

سیاست دانشگاه آزاد در حوزه تحصیلات تکمیلی، توسعه رشته‌های بین رشته‌ای است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سیاست این دانشگاه در حوزه تحصیلات تکمیلی، توسعه رشته‌های بین رشته‌ای متناسب با نیازهای مناطق مختلف جغرافیایی کشور است.