خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

گروه علوم دامی

فرماندار شبستر: دانشگاه آزاد اسلامی از ظرفیت­ کشاورزی و امور دام منطقه استفاده کند
دوشنبه 13 شهریور 1396 - 16:28

فرماندار شبستر: دانشگاه آزاد اسلامی از ظرفیت­ کشاورزی و امور دام منطقه استفاده کند

فرماندار شبستر اظهار کرد: باید از ظرفیت­‌های بالقوه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر در حوزه کشاورزی و اموردام منطقه به نحو احسن استفاده کرد.

 عضو هیات علمی واحد شبستر به دانشیاری ارتقا یافت
یکشنبه 15 شهریور 1394 - 12:32

با حکم دکتر میرزاده

عضو هیات علمی واحد شبستر به دانشیاری ارتقا یافت

حبیب اقدم شهریار، عضو هیات علمی گروه علوم دامی واحد شبستر، با حکم دکتر میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.