خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
چهارشنبه 22 آذر 1396-20:22
نام عکاس: امیر صادقیان
زمان انتشار: یکشنبه 29 اسفند 1395 12:24

نوید آمدن بهار

بنابر سنت قدیمی ایرانیان عمو نوروز و حاجی فیروز در ایام نزدیک مانده به سال نو ، با خواندن اشعار بهاری ، نوید آمدن و نزدیک شدن بهار را به مردم شهر می‌دهند و لبخند را به روی لبان مردم می‌نشانند.

شماره گزارش: 205234