شنبه  29  تیر  1398
دوشنبه , 26 فروردین 1398 ساعت 16:36

ثانی - احمدوند

مراسم معارفه سرپرست مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مراسم معارفه سرپرست مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجتبی توانگر در محل ساختمان فرهیختگان برگزار شد.